Kongre Merkezi

Tüzük

Sayfa Görüntüleme Sayısı : 3547
Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği - Tüzük
 
MADDE l: Derneğin adı Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’dir. Merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur.
DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE 2: Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir.
a) Üyelerinin ortak mesleki, akademik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaktır.
b) Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Bilim Dalının gelişmesine, akademik yapılanma içinde formal yerini bulmasına ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yardımcı olmaktır.
c) "Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji" bilim dalının kapsamına giren alanlarda; Hastalara daha iyi hizmet verebilmek için alt yapı, eğitim-öğretim, akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.
Dernek bu amaca ulaşmak için "Perinatal-Neonatal Tıp ve Yüksek riskli Gebelikler", "Fetal Tıp; Prenatal Tanı", “Obstetrik ve Fetal Görüntüleme" ve "Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik" gibi çalışma grupları oluşturmak için faaliyet gösterecektir. Ayrıca üyelerinin mesleki, akademik, sosyal, hukuksal sorunları ve kültürel ihtiyaçlar ının karşılanmasında destekleyici ve yönlendirici olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve diğer ilgili Bilim Dalları [Pediatri (neonatoloji, genetik, hematoloji, metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve diğer); Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Radyoloji ve benzeri] içinde “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” alanında çalışanlar arasındaki ileşitim eksikliği ve koordinasyon sorunlarının nedenlerini belirleyip ortak çözüm yolları aramak, bu konular çerçevesinde konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre v.b. toplantılar ve yayınlar yaparak; “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatotoj” alanında çalış anların mesleki akademik ve sosyal yaşam düzeyini ve verimini yükseltmek, üyeler arasında dostluk ruhunu pekiştirmek; “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” alanında ortaklaşa çalışan, üniversite, araştırma merkezi, dernek ve oda gibi tüm kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirmek ve herşeyden önemlisi, gebe anne ve karnındaki bebeğ in (Fetus) sağlık problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında “Perinatal Morbidite ve Mortaliteyi” en düşük düzeye indirmek amacıyla faaliyet gösterir.
Konu ile ilgili eğitim faaliyetleri derneğin amaçları içindedir. Hedef anne sağlığı gözetilerek sağlıklı bebeklerin doğurtulmasıdır.
DERNEK KURUCULARI
MADDE 3: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 4: Derneğe, Dernekler Yasası'nın hükümleri çerçevesinde, Perinatoloji Yandal Uzmanları ve "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” ile ilgili alanlarda çalışan tüm üniversitelerin ve eğitim hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olarak kabul edilirler. Bunun dışında Perinatoloji dalında Yandal Uzmanlık eğitimi alanlar ve Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji ile ilgili konulara merak duyan, bu konularda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu çalışmalardan faydalanmak isteyen diğer tıp çalışanları Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Yandal Uzmanlık eğitimini tamamlayan ve Perinatoloji uzmanı olan onursal üyeler otomatik olarak asil üyeliğe geçerler. Onursal üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olmadıkları gibi, aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur. Derneğin amaçlarına aykırı çalışma ve eylemlerde bulunanlar, derneklere üye olma hakkını kaybedenler ve Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edenler, Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu onayıyla, koşulları ve yolları Dernekler Yasasında belirtildiği üzere, üyelikten çıkarılır. Her üye istifa hakkına sahiptir. Hiç kimse kalmaya zorlanamaz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Perinatoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı, genetik uzmanı, radyoloji uzmanı, embriyoloji uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı veya perinatoloji ile ilişkisi olan diğer branş hekimleri Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilebilirler. Bu üyeler “Uluslararası İlişkiler Grubu” üyesi olarak dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak genel kurulda oy kullanamazlar.
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 5: Derneğin organları a)Genel Kurul, b)Yönetim Kurulu, c)Denetleme Kurulu ve d)Onur Kurulu'dur.
GENEL KURUL
MADDE 6: Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.
MADDE 7: Genel Kurul olağan olarak her iki yılda bir Ekim ayında toplanır. Yönetim Kurulu'nun ya da Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır.
MADDE 8: Genel Kurul toplantıları için Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan, aidatını ödemiş üyelerin listesini düzenler. Üyeler, toplantıdan en az onbeş gün önce, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yazılı veya elektronik ortamda veya email ile ilan edilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı ertelenir, iki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir kereden fazla geri bırakılamaz.
MADDE 9: Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi'nin bulunduğu yerde yapılır.
MADDE 10: Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu durumda da katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 11: Genel Kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Madde 10'da belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı ile yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı'nın sorumluluğundadır. Yazmanlar Genel Kurul toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır ve üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
MADDE 12: Genel Kurul gündeme hakimdir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.
GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 13: Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a) Denek organlarının seçilmesi
b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun aklanması
d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi
e) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek yada kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde girişim yapılması
f) Derneğin feshedilmesi
g) İlgili mevzuatta ve Denek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
h) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
Genel Kurul'da kararlar, bu tüzükte aksi belirtilen konular dışında, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
YÖNETİM KURULU
MADDE 14: Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca gizli oyla 2 yıllığına seçilen dokuz üyeden oluşur. Derneğin bir çalışma dönemi 2 yıldır. Genel Kurul üyeleri, oylarını Yönetim Kurulu için aday olan veya gösterilenler arasından en çok onsekiz kişi adını oy pusulalarına yazarak kullanırlar. Oylama sonucunda en fazla oy alan dokuz kişi asıl, onları izleyen dokuz kişi ise yedek üye seçilmiş olur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılmaları zorunludur.
MADDE 15: Yönetim Kurulu, derneğin yasalardan, tüzükten, hazırlanacak yönergelerden doğan her türlü çalışmayı yapmak görev ve yetkisine sahip en yetkili yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, Derneği temsil eder ya da bu konuda Başkan veya yardımcısına ya da kendi üyelerinden bir ya da birkaçına temsil yetkisi verir; kendi üyeleri arasından ilgili maddelerinde belirtildiği biçimde bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Yazman ve bir Sayman seçer. Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca başka organlar da kurabilir.
Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Madde 2'de örnekleri verildiği gibi değişik çalışma grupları oluşturabileceklerdir. Her çalışma grubunun 7 kişilik yürütme organı olacaktır. Çalışma grupları yönetim kurulu onayı ile görev yaparlar ve yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Bilimsel aktivitelerde yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilirler. Çalışma dönemleri o yönetim kurulunun çalışma dönemi ile kısıtlıdır. Çalışma gruplarının yürütme organlarının oluşturulmasında yönetim kurulunca belirlenecek "Akademik Puanlama" göz önünde tutulur. "Yürütme organı" üyeleri üst üste birbirini takip eden çalışma dönemlerinde faaliyet gösterebilirler. Yürütme organı adayları 7 den fazla ise "Akademik Puanlama" göz önünde tutulur. Çalışma grupları akademik organlar olup oluşturulmalarında evrensel akademik doğrular esas alınır. Yönetim kurulu üyeleri tüm çalışma gruplarının "Yürütme organları'nın" doğal üyeleridir.
Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek seçim dönemine ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
b) Genel Kurula sunulacak çalışma raporlarını hazırlamak ve yasalar, tüzük hükümleriyle Genel Kurul kararlarını yerine getirmek
c) Dernek adına madde 2'de belirtilen amaçlara yönelik her türlü faaliyette bulunmak
MADDE 16: Yönetim Kurulu, dernekler yasasına uygun şekilde toplanır. Başkan, onun bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı, onun da bulunmadığı durumlarda Yazman, Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca beş üyenin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Görüşme gündemini Başkan, o olmadığı zaman yardımcısı hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme konur. Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa, yedek üyeler oy sırası ile asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak ard arda üç toplantıya katılmayan üyelerin Yönetim Kurulu üyelikleri düşer.
MADDE 17: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından seçeceği ü. kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.
BAŞKAN
MADDE 18: Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, 2 yıllık bir süre için, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında en az üçte iki çoğunlukla seçilir, ilk turda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa sonraki turlarda salt çoğunluk yeterlidir.
Başkan, Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Gerektiğinde Dernek adına demeç verebilir. Tüzüğün ve Yönetim Kurulu'nun kendisine verdiği yetkileri kullanır. Başkan Yönetim kurulu'na başkanlık eder ve Derneğin, Denetleme ve Onur Kurulları dışında kalan bütün organ ve bürolarının da başkanı ve üstüdür.
Başkanlığın boşalması durumunda bu görevi, Yöntemi Kurulu yeni başkan seçinceye kadar, Başkan Yardımcısı yürütür. Başkan bir çalışma dönemi için 2 yıllığına seçilir. Bir kişi üstüste iki defa başkan seçilemez. Aynı kişinin-tekrar başkan seçilebilmesi için araya en az bir çalışma dönemi girmesi gerekmektedir.
BAŞKAN YARDIMCISI
MADDE 19: Başkan Yardımcısı, Başkanın kendisini vekaletle görevlendirdiği durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve Başkanlık yetki ve görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında Başkana karşı sorumludur.
Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu'nun tam sayısının salt çoğunluğuyla bir çalışma dönemi için seçilir. Başkan yardımcılığına üst üste en fazla iki çalışma dönemi seçilinilebilinir, Tekrar seçilebilmesi için araya en az bir çalışma dönemi girmesi gerekmektedir.
YAZMAN
MADDE 20: Yazman, Dernek Merkezine bağlı çalışma birimlerinin üstüdür. Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmasını yürütür ve Yönetim Kurulu'nun kendine verdiği diğer işleri yapar.
Yazman Yöntemi Kurulunun tam sayısının salt çoğunluğuyla bir çalışma dönemi için 2 yıllığına seçilir. Bir kişi üst üste birbirini takip eden çalışma dönemlerinde yazman olabilir.
SAYMAN
MADDE 21: Sayman Derneğin mali işlerinden sorumludur. Bu amaçla,
a) Derneğin üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli girişimleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde tutulmasını sağlar.
b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu sağlar.
c) Zorunlu durumlarda, gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek döner avanstan harcamalar yapabilir.
d) Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görevleri yapar.
Sayman, Yönetim Kurulunun tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir.
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA
MADDE 22: Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ya
da Sayman hakkında yazılı güvensizlik önerileri üzerine, Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu görevli hakkında görüşme açılır ve güven oylaması yapılır. Bu oylamada Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse söz konusu görevli bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda bu görev için yeniden seçim yapılır.
DENETLEME KURULU
MADDE 23: Denetleme Kurulu Genel Kurul'un, dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için, Yönetim Kurulu seçimine benzer biçimde seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın çağrısı üzerine, altı ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü konularda da denetleme yapar.
Denetleme Kurulu, Derneğin bütün çalışmalarının, tüzüğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karalarına uygun olup olmadığını incelemek ve gerekli uyarıları yapmak yetki ve sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Bu raporda saptadığı eksik ya da aksaklıkların düzeltilmesini Yönetim Kurulu'ndan ister. Yılda en az iki kez denetleme yapar.
ONUR KURULU
MADDE 24: Onur Kurulu, Genel Kurulun, dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için, Yönetim Kurulu seçimine benzer biçimde seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Onur Kurulu, Dernek üyelerinin, ödül ya da ceza gerektiren davranışlarını soruşturarak öneri hazırlamakla yükümlüdür.
Ödülü ya da cezayı gerektiren davranışları saptayan üyeler, yazılı olarak Yönetim Kurulu'na başvururlar. Yönetim Kurulu bu tür başvuruları bekletmeksizin Onur Kurulu'na ileterek incelenmesini ister. Yönetim Kurulu kendisi de inceleme ve değerlendirme yapılmasını isteyebilir. Onur Kurulu en kısa zamanda gerekli incelemeleri yaparak sonucu bir raporla Yönetim Kurulu'na iletir.
İnceleme ve değerlendirme sonucu "üyelikten çıkarılmayı" gerektiriyorsa konu ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek kesin karara varılır. Hazırlanacak raporda üyelikten çıkarılmayı gerektirmeyecek bir kusurun saptanması durumunda, ilgili üyenin uyarılması da istenebilir. Onur kurulunun üyeleri "Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik" çalışma grubunun doğal üyeleridir.
Onur Kurulu başvuru olmaksızın, kendisi de Tüzük çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapabilir.
DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 25: Dernek Yönetim Kurulu, tanımları Dernekler Yasası'nda belirtilen ve noterce tasdik edilmiş olan şu defterleri tutar:
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Evrak kayıt defteri
d) Bilanço ve kesin hesap defteri
e) İşletme hesabı defteri
f) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri:
g) Demirbaş defteri
h) Alındı belgesi kayıt defteri
GELİRLER VE MALLAR
MADDE 26: Derneğe üyelik girişi ve yıllık üyelik ödentisi Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından belirlenir. Derneğin diğer gelirleri yayın, piyango, balo, eğlence, turistik gezi, temsil, konser, konferans, kongre vb. etkinliklerden sağlanan gelirler, bankalardaki mevduat faizlerinden sağlanan gelirler, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ve bağışlardan oluşur. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. Dernek yönetim kurulu ancak Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir.
DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ
MADDE 27: Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.
MADDE 28: Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Fesih konusunun gündeme alındığı ilk toplantıda, Tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. Bu suretle çoğunluk sağlanamazsa ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulunun iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshine karar veren Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir Kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe kararlar veren Genel Kurul, Derneğinin kalan varlığını derneğin merkezinin bulunduğu yerdeki bir Üniversiteye devreder.
MADDE 29: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
İÇ DENETiM
MADDE 30: Derneğin iç denetimi, Dernek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 31: Derneğin bu tüzüğü Yönetim Kurulu'nca uygulanır.
MADDE 32: Dernek organları oluşuncaya kadar geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki kurucu üyelerden oluşur:
M. Sinan Beksaç
Candan Cengiz
Lügen Cengiz
Namık Demir
Oktay Kadayıfçı
Gülay Kurtay
Vildan Ocak
Akgün Yıldız
Atıl Yüksel
 
24.11.2019