MENÜ

1.11.2022 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında Derneğimizin yürüttüğü hukuki süreç ve müdahil olmak hakkında bilgilendirme

Bilindiği üzere derneğimiz, meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini geliştirmek, yenilikleri tartışmaya açmak, uluslararası platformlara taşımak yanında, sosyo-ekonomik ve özlük haklarının korunması amacı ile çıkan yasal yönetmenliklerin ve yasaların takibini de yaparak  etkinliğini sürdürmektedir.

06/10/2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Sağlık Bakanlığı'nın Yönetmelik değişikliği ile düzenlenen Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nin 3. maddesindeki "Aynı Yönetmeliğin ek 5. maddesinin birinci fıkrasının  (ı) bendindeki değişiklik ile serbest çalışan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve hasta takibi yapması adeta imkansız hale getirilmektedir.

Yönetmelik düzenlemesi ile mesleğini bağımsız olarak icra eden hekimlerin çalışma hakları ortadan kaldırılır niteliktedir. Bu yönü ile hekimlerin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ihlal edilmekte, hekimler çalışma ve gelir elde etme haklarından yoksun bırakılmaktadır. Buna paralel olarak hastaların da kendi özgür iradeleri ile hekim seçme, dilediği hekime muayene ve tedavi edilme hakkı başta olmak üzere bir çok hakkının iş bu yönetmelik değişikliği ile ihlal edildiği açıktır. Bu yönetmeliğin uygulamaya sokulmasının serbest çalışan hekimler ve buralardan hizmet alan tüm hastalar başta olmak üzere, hastaların tedavisindeki aksaklıklar ve geri dönülmez ve onarılamaz kayıplara ve hasta tedavisindeki aksamalara ve belki de ölümlere yol açacağı aşikardır.

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 3. Maddesi’ndeki, “Aynı Yönetmeliğin Ek beşinci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi’ndeki, Aynı Yönetmeliğin 3.maddesinin Ek 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendi’ndeki yönetmelik değişikliklerinin iptali ile öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle yasal yollara başvuruda bulunmuş bulunuyoruz.

Bu nedenle Danıştay 10. Daire Başkanlığına 2022/6967 dosya numarası ile Dava açmış olduğumuzu siz değerli üyelerimize bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu konuda müdahil olmak isteyen meslektaşlarımız için ekte dilekçe örneği mevcuttur. Danıştay’daki davaya müdahil olacaklar bulundukları ildeki İdare Mahkemesine başvuracaktır. Eğer İdare Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile dilekçesinin Danıştay’a gönderilmesini isteyecektir. Bunun için ilgili mahkemenin yazı işleri müdürlüğüne başvurulacaktır. Başvuruda müdahillik harcı ve posta masrafı ödenecektir.

 

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına,

Prof. Dr. M. Tamer MUNGAN

Türkiye Maternal Fetal Tıp-Perinatoloji Derneği Başkanı

 

MÜDAHİL OLMA İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ