TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ (TMFTPD) TÜZÜĞÜ

  • TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ (TMFTPD) TÜZÜĞÜ
TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ (TMFTPD) TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

GENEL

Madde I - DERNEĞİN ADI

Derneğin adı Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’dir. Merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur. İç İşleri Bakanlığı’nın 29.01.2007 tarih ve B050DDB0000007/263 sayılı kararı ile  “TÜRKİYE “  adı verilmiştir.

Madde II – DERNEĞİN AMACI, BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI İLE FAALİYET ALANI

A. Derneğin Amacı:

1-Maternal-fetal tıp ve perinatoloji bilim dalının gelişmesine, akademik yapılanma içinde resmi olarak yerini bulmasına ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yardımcı olmaktır.

2-Maternal-fetal tıp ve perinatoloji  bilim dalının kapsamına giren alanlarda; Hastalara daha iyi hizmet verebilmek için alt yapı, eğitim-öğretim, akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.

3-Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ve diğer ilgili bilim dalları [pediatri (neonatoloji, genetik, hematoloji, metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve diğer); embriyoloji, tıbbi biyoloji, halk sağlığı, radyoloji ve benzeri] içinde maternal-fetal tıp ve perinatoloji alanında çalışanlar arasındaki iletişim ve koordinasyon sorunlarının  nedenlerini belirleyip ortak çözüm yolları aramaktır.

4- Gebe anne ve karnındaki bebeğin (embriyo-fetus) sağlık problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında maternal ve perinatal morbidite-mortaliteyi en düşük düzeye indirmek amacıyla faaliyet göstermek,

5-Uzman hekimlerin ve uzmanlık öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması ve Türkiye'de uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltmek için bilimsel toplantılar düzenlemek, alanında dergi çıkarmak veya çıkan dergileri desteklemek için faaliyetlerde bulunmak,

6-Dernek üyeleri arasında iletişimi kuvvetlendirip deneyimleri paylaşarak daha bilinçli olarak mesleğe ve topluma yararlı olmak,

7-Üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının oluşturulması için diğer dernekler, sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütmek,

8-Tüzel kişilik olarak bizzat veya üyeler tarafından açılmış olan davalara ve soruşturma süreçlerine müdahil olarak iştirak etmek, görüş beyan etmek,

9-Mediko -sosyal bakımdan kadın sağlığı ile ilgilenmek,

10-Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

11-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

12-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

14-Üyelerinin ortak mesleki, akademik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaktır.

B. Dernek Olarak Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

Dernek yukarıdaki amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen faaliyetleri yapabilir veya yürütebilir;

1. Anne ve bebek sağlığı başta olmak üzere her türlü kadın sağlığı ve perinatoloji  yan dalı ile ilgili sorunlarına bağlı yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, başta kadın ve üreme sağlığı olmak üzere, dünyada bu amaca yönelik araştırmalardan dernek üyelerini ve toplumu bilgilendirmek amacıyla konferans, seminer, toplantı gibi aktiviteler düzenlemek,

2. Mesleki ve bilimsel konularda araştırmada bulunacak üyelere gerekli desteği ve tartışma ortamını sağlamaya çalışmak, meslek içi eğitimi gerek yurtiçi gerekse yurtdışına yaymak ve eğitimde kaliteyi arttırmak için girişimlerde bulunmak,

3. Mesleki yenilikleri dernek üyelerine iletmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bildiri ve yayınlar yapmak ve bu amaca yönelik olarak bilimsel toplantılar düzenlemek, alanında dergi çıkarmak veya çıkan dergileri desteklemek,

4. Mesleki aktivitelerde başarı gösterenleri teşvik amacıyla yarışmalar düzenleme sertifika, burs ve eğitim desteği vermek, eğitimlerine katkıda bulunmak,

5. Perinatoloji yan dal asistanlarının ve uzmanlarının, kadın hastalıkları ve doğum asistanlarının ve uzmanlarının bilimsel ve mesleki sorunlarının çözülmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi ve problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,

6. Dernekler Kanunu'nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurma, çalışmalarından yararlanmak, kendi çalışmaları hakkında bilgi vermek, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılmak, birlikte kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirmek,

7. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, uzmanlık dernekleri ile kadın sağlığı konularında ve görev alanlarına giren diğer konularda ortak projeler yürütmek,

8. Bilimsel amaçlarla uygulama merkezi açmak ve uygulamalı eğitim yapmak,

9. Sağlık kuruluşları ile afiliye olarak eğitim vermek,

10. Ülke çapında sürekli tıp eğitimi kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar ve mezuniyet sonrası kurslar düzenlemek,

11. Uzmanlık alanı ile ilgili   bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak,

12. Belirlenen amaçlar doğrultusunda, yeterlik kurulu, bilimsel kurullar, çalışma grupları ve gerekli gördüğü bölgelerde temsilcilikler oluşturma ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

13. Ülke genelinde, Kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili toplumu uyarıcı kitap, dergi veya broşürler yayınlamak, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda destek talep etmektir.

14. Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, e-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurabilir, işletebilir. Buna ilişkin çalışma yönergesi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapılarak dernekten bağımsız olarak burada dernek adına gelir getirici faaliyette bulunabilir, istihdam sağlayabilir.

15. Dernek, üyelerinin ve tüm meslek grubunun özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler için görüş beyan eder, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini ve meslek grubunu temsil eder.

16. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

18.  Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmaktır.

C. Çalışma Grupları ve Kurulları:

Dernek bu amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışma gruplarını ve kurulları oluşturur;

1. Perinatal-Neonatal Tıp ve Yüksek riskli Gebelikler
2. Fetal Tıp ve Prenatal Tanı
3. Obstetrik ve Fetal Görüntüleme
4.Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik
5.Perinatoloji ve Kadın Doğum Özlük Hakları Çalışma Grubu
6. Bölge Çalışma Grupları
7.Yeterlik Kurulu 

D. Derneğin Faaliyet Alanı:

Perinatoloji (anne ve embriyo-fetüs tıbbı), kadın hastalıkları ve doğum,  kadın ve bebek sağlığı alanlarıdır.

BÖLÜM II

ÜYELİK

DERNEK KURUCULARI

MADDE III: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

NO Adı Soyadı Baba-Ana Adı Doğum Yeri-Tarihi Nüfusa Kaydolduğu Yer Tabiyeti
Cinsiyeti
Mesleği Öğretim Durumu Adresi
1 İskender Başer Şefik
Mehlika
İskenderun
08.05.1956
Kocaeli
Merkez
T.C
Erkek
Prof. Doktor Yüksel Okul Konutkent 2.Urla Sok.D:7/4 06530 Çayyolu

2

M.Sinan Beksaç M.Kemal
Z.Leman
Adana
28.5.1953
Ankara
Çankaya
T.C
Erkek
Prof.
Doktor
Yüksel Okul Mutluköy 11.Sk No:32
Çayyolu 06530 Ankara
3 Candan Cengiz M.Cemil
N.Güzide
(Uluçevik)
Antakya
2.12.1947
Merkez
Diyarbakır
T.C
Kadın
Prof.
Doktor
Yüksel Okul Bademli Evleri No:23 Bademli-Bursa
4 Lügen
Cengiz
Mustafa
Tahire
(Işıkan)
İzmir
10.5.1946
Tarsus
Mersin
T.C
Kadın
Prof.
Doktor
Yüksel Okul Beyköy Sitesi Ergenekon Sk No:22 Çayyolu 06530 Ankara
5 Namık Demir İbrahim
Hüsniye
İzmir
28.6.1956
Bornova
İzmir
T.C
Erkek
Prof.
Doktor
Yüksel Okul 46/24 sk No:26/735350 Esentepe-İzmir
6 Oktay Kadayıfçı Ali
A.Seniha
Amasya
21.12.1942
İskilip
Çorum
T.C
Erkek
Prof.
Doktor
Yüksel Okul 100.Yıl Bulvarı Gülek Plaza B2 Blok Kat 1- Adana
7 Gülay 
Kurtay
Kemal
Ayşe
(Özsaygılı)
Merzifon
28.3.1946
Çankaya
Ankara
T.C
Kadın
Prof.
Doktor
Yüksel Okul Safranbolu Cd E7-3 Konutkent-2 06530 Ankara
8 Vildan 
Ocak
N.Suzi
Melahat
(Ocak)
İzmir
26.9.1948
Eminönü
İstanbul
T.C.
Kadın
Prof.
Doktor
Yüksel Okul Hançayırı Yolu Adalet Sitesi 5.Blok D:2 Tarabya İstanbul
9 Akgün 
Yıldız
Mühmel
F.Nevin
Erzurum
6.3.1952
Perşembe
Ordu
T.C
Erkek
Prof.
Doktor
Yüksel Okul Konutkent -2 A7 Blok D:36 06530 Çayyolu Ankara
10 Atıl 
Yüksel
Nazif
Nehibe
İstanbul
14.11.1953
Merkez
Bolu
T.C
Erkek
Prof.
Doktor
Yüksel Okul Çuhaçiçeği Sk Seyhan Ap. No:4/2 Kızıltoprak/İstanbul

 


Madde IV – DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

A-Asil üyeler: Dernekler Yasası'nın hükümleri çerçevesinde, perinatoloji yandal uzmanları ve maternal-fetal tıp ve perinatoloji ile ilgili alanlarda çalışan tüm üniversitelerin ve eğitim hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum öğretim üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olarak kabul edilebilirler.

Üyelik için dernekçe hazırlanmış üyelik giriş belgesini doldurup imzalamak suretiyle genel merkeze iletmek veya derneğin resmi internet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle üyelik için başvuruda bulunabilir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde görüşür; üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine duyurur. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.

B-Aday üyeler: Perinatoloji dalında yandal uzmanlık eğitimi almakta olanlar aday üye olarak kabul edilirler. Yandal uzmanlık eğitimini tamamlayarak perinatoloji uzmanı olan aday üyeler Dernek Yönetim Kuruluna gerekli belgeleri vermeleri durumunda Yönetim Kurulu kararı ile asil üyeliğe kabul edilebilirler. Bu işlem için aday üyelerin bir yazı ile ihtisasını tamamladığını Yönetim Kuruluna bildirmesi, konunun görüşülmesi için yeterlidir. Yönetim Kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir. Aday üyeler aidat ödemez ve Genel Kurulda oy kullanamazlar. 

C-Fahri Üyeler: Maternal-fetal tıp ve perinatoloji ile ilgili konulara merak duyan, bu konularda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu çalışmalardan faydalanmak isteyen diğer tıp çalışanları Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler aidat ödemez ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, mesleki faaliyetini yürüttüğü ülkede fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, perinatoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı, genetik uzmanı, radyoloji uzmanı, embriyoloji uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı veya perinatoloji ile ilişkisi olan diğer branş hekimleri Yönetim Kurulu kararı ile yabancı fahri üyeliğe kabul edilebilirler. Yabancı fahri üyeler aidat ödemez ve Genel Kurulda oy kullanamazla

Madde V- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

A. Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

B. Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Üyenin kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6. Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmaktır.

7. Derneklere üye olma hakkını kaybedenler veya dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakkı saklıdır.

8. Derneğin internet sayfasında yayınlanan TMFTPD Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi ‘ne aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

9. Ölüm,

10. Derneğe, üyelerine ve organlarında görev yapanlarla çalışanlara karşı saldırıda bulunmak, eleştiri dışı söz ve yazılarla karalama ve kötülemeye çalışmaktır.

11. Genel Kurul’da onaylanan TMFTPD  Onur ve Disiplin  Kurulu Yönergesi ‘nde  yer alan üyelikten çıkarma disiplin suçları kapsamında, Onur  kurulunun önerisi üzerine, yönetim kurulunun almış olduğu üyelikten çıkarma kararına itiraz üzerine Genel Kurul Üye sayısının salt çoğunluğun onayıyla, ilgili üye üyelikten çıkarılır.

12. Kaydı silinen üye, kararın kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde Yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararı kesindir. Üyelikten çıkarılan kişilerin yeniden üyeliği, üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 2 yılın geçmesinin ardından mümkündür.

Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa Genel Kurulda çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurulda oylama yapılır ve katılanların salt çoğunluk oyu ile alınan kararlar kesindir. Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

Madde VI - KİMLİK KARTI VE ÜYELİK NUMARASI

Üyelere biçimi tek tür olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir "Kimlik Kartı" Genel Merkezde üretilen bir "Üyelik Numarası" verilir.

Madde VII - ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. ÜYELERİN HAKLARI

1. Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir.
2. Üyeler eşit haklara sahiptir.
3. Asil üyeler, Genel Kurul'da oy hakkına sahiptirler. Asil üyeler, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler.
4. Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir

B. ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak.
2. Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek.
3. Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek.
4. Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük' e aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

C. YENİDEN ÜYELİK

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler derneğe yeniden üye olamazlar.
Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.

BÖLÜM III

Madde VIII – DERNEĞİN ORGANLARI

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu
4. Onur Kurulu

Madde IX- GENEL KURUL

A. GENEL KURUL’UN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

a. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Genel Kurulu, Derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu 2 yılda bir Ekim ayında dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da veya yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde yapılır.
b. Genel Kurulun Üyeleri; Derneğin Genel Kurulu en yüksek karar ve denetim organıdır. Genel Kurul asil üyelerden oluşur.
İki yılda bir Ekim ayı içinde Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla "olağan", Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde "olağanüstü" olarak toplanır.

Madde X  -  ÇAĞRI YÖNTEMİ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazeteyle, e-mektup veya internet ortamı da içinde olmak üzere kitle iletişim araçlarından en az birisi kullanılmak yoluyla duyurularak toplantıya çağrılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Denetim Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.

Madde XI  - TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

a) Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul, Genel Kurulu oluşturan üyelerin salt çoğunluğu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

b) Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise kapalı oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.

Madde XII  - TOPLANTI YÖNTEMİ

Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 10. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan Genel Kurul Divan Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir. Genel sekreter toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ve yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır.

Madde XIII  -  GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

1. Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak.
2. Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak.
3. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak.
4. Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek.
5. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını seçmek.
6. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek.
7. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
8. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla iş birliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
9. Derneğin yurt içinde ve dışında temsilcilik açmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
10. Derneğin feshine karar vermek.
11. Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak.
12. Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak.
13. Üyelerin vereceği giriş ödentisi ve yıllık ödenti tutarını belirlemek.

Madde XIV - OYLARIN KULLANILMASI

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyelerinin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolü yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Madde XV - DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ

Yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Genel Kurulda Adaylık: Derneğin asil üyeleri Genel Kurulda aday olabilir. Aday olan üye Genel Kurula katılarak Genel Kurul Başkanına başvuru yapmak kaydı ile konuşma hakkı talep edebilir. Genel Kurul Başkanı seçim öncesi bu şekilde talep edilmiş konuşma isteklerine 5 (beş) dakikayı geçmemek üzere ve toplamda 60 (altmış) dakika zaman ayırır. Toplam konuşma süresi talebinin 60 (altmış) dakikayı aşacağı durumlarda adaylara eşit olarak toplam süreyi (60 (Altmış) dakika) dağıtır ve durumu genel kurulla bir açıklama ile paylaşır.

b) Organların Seçiminde Gözetilecek Yöntem ve Esaslar:

Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler o ana kadar yönetim kuruluna başvuran adayların listesi ile yapılır. Bu liste dışında genel kurul esnasında seçimlere geçilmeden önce aday olmak istediğini bildiren üyeler de bu listeye dahil edilir. Kullanılacak oy pusulası, o dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek asıl üye sayısı kadar üye adayı yer alır. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda ve sandık başlarında görünür bir yere asılır.

Ayrı organlar için tek oy pusulası her organ ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü tekrarlayan sayımlarda karışıklığı önlemek için kırmızı bir kalem ile çizilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Divan kurulu tarafından genel kurula katılım da göz önüne alınarak oy kullanılacak sandıklar için düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı'nın önerisi ile Genel Kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel Kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. Tüm sandıkların ayrı ayrı tasnif ve sayma işlemi sonunda sandık kurulları tarafından oluşturulan tutanaklar Genel Kurul Başkanlığı'na sandık kurulu başkanları tarafından imza karşılığında teslim edilir ve Kurul Başkanlığı'na tarafından nihai sonuçlar genel kurula açıklanır. Oy verme işlemi süresi dört (4) saati geçmeyecek şekilde divan başkanı tarafından düzenlenir, Genel Kurula duyurulur, oy verme süresi sona erdiğinde halen oy vermek için sandık başlarında bekleyen üyelerin tespiti sandık kurulları tarafından yapılarak oy vermeleri sağlanır, bunun dışında süre bitiminde gelen üyelere oy kullandırılmaz.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

c) Elektronik Olarak Oy Kullanma:

Derneklerde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair yasal düzenleme kapsamında gerekli alt yapı hazırlandığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından onay verildiği takdirde elektronik ortamda Genel Kurulun yapılmasına geçilebilir. Bu konuda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna ait olup, Genel Kurul ile ilgili çağrıda bu konu açıkça belirtilecektir.

d) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar (İstisnai Uygulama):

İstisnai durumlar oluştuğu takdirde bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

İsteğin ve nedenlerinin yasa ya da dernek tüzük hükümlerine uygunluğunu saptanması halinde yine Genel Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü Genel Kurulda, gündemde olmayan hususlar görüşülemez, gündeme ilave yapılamaz. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde XVI - YÖNETİM KURULU 

Genel Kurul üyeleri tarafından gizli oy ile seçilen 9 asil üyeden oluşur. Genel Kurulca ayrıca 5 yedek üye seçilir. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına da bu yetkiyi devredebilir.

Genel Kurul tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 9 kişi asil üyeliğe, sonra gelen 5 kişi de yedek üyeliğe seçilmiş addolunurlar.

Yönetim Kurulu; ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Yönetim Kurulu Başkanını seçer, Başkanın önerisi doğrultusunda Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymanı belirlenir.

Başkan veya Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde kendi arasından belirleyeceği üyeler yurtiçi ve yurtdışında Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Yönetim Kurulu, Başkanın Başkanlığı’nda yılda en az altı (6) kez toplanır. Bunun dışında Başkan’ın isteği ya da Yönetim Kurulu’nun çoğunluğunun başvurusu ile de toplanabilir.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yeterlik kurulu, bilimsel kurullar, çalışma grupları ve alt komisyonlar kurabilir ve bu komisyonların üyelerini seçebilir görev ve yetkilerini tanımlayabilir. Bu kurul ve komisyonların görevi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

A. Yönetim Kurulu’nun Görevleri:

1. Derneğin Madde II’ de belirlenen amaçlar doğrultusunda ileriye dönük stratejisini ve vizyonunu belirler.
2. Dernek gelirlerinin derneğin amaçları doğrultusunda kullanımına karar verir.
3. Eğitim burslarının miktar ve dağılımını belirler.
4. Derneğin yapılanması ve Madde II’de belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda komiteler oluşturur.
5. Üyelerden herhangi birine karşı mesleki faaliyetlerinden ötürü açılacak ceza ya da hukuk davalarında, hukuki niteliği itibariyle aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı alanının mevcut ve gelecekteki çıkarlarını ilgilendirdiği takdirde, Etik ve Hukuk Kurulu’nun uygun görüşü alınarak davaya, davalı üye yanında müdahil olarak katılma başvurusu yapılmasına karar verebilir.

B. Yönetim Kurulundan Boşalan Üyelikler:

Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcısının istifa etmesi durumunda boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sırada olan yedek üyenin çağrılması ile oluşturulan Yönetim Kurulu'nda seçim yapılarak Başkan ya da  Başkan Yardımcısı  belirlenir. Başkanın veya Başkan Yardımcısının istifa etmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen yeni Başkan veya Başkan Yardımcısının görev süresi o dönem sonunda sona erer.

Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, sırada olan yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, asil üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetim Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Yargıcı Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

C. Görev Süresi ve genel kurula karşı sorumluluk:

Yönetim Kurulunun görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve mali durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az (2) iki hafta önce genel kurula katılacak olan üyelere dağıtır ve derneğin internet sayfasında yayınlar. Başkan sadece bir dönem başkanlık yapar, sonraki genel kurullarda organ seçimlerinde tekrar aday olabilir ancak yönetim kurulu başkanlığı yapamaz, diğer yönetim kurulu üyeleri üst üste aday olup, görev alabilirler.

D. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri:

1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
2. Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder.
3. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır.
4. Tüm yazışmaları genel sekreter veya saymanla birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
5. Dernek bütçesini ve mali işlerini sayman ile birlikte yönetir, çekleri sayman ile birlikte imzalar.
6. TMFTPD-YEK toplantılarına doğal üye olarak katılır ve Dernek Yönetim Kurulu ile arasındaki eşgüdümü sağlar.
7. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen kırkbeş (45) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
8. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
9. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
10. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
11. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
12. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
13. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
14. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
15. Mevzuatta Dernek Başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde XVII - DERNEK BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
Başkan yardımcısı, Başkanın olmadığı takdirde ona vekalet eder, onun tüm yetkilerini kullanır. Ayrıca başkanın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurula Başkanlık yapar.  Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tam sayısının salt çoğunluğu ile bir çalışma dönemi için seçilir.  Başkan Yardımcılığına üst üste en fazla iki çalışma dönemi seçilebilir. Tekrar seçilebilmesi için araya en az bir çalışma dönemi girmesi gerekmektedir.

Madde XVIII – GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

1. İç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder.
2. Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır.
3. Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri ve dosyaları düzenler.
4. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip eder.
5. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak.
6. Dernek gelirlerini toplanmasını koordine etmek, mevzuat, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.
7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar verilmesini koordine etmek.
8. Derneğin bilimsel, sosyal hizmetler alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak.
9. Özel sektör sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanında politika oluşturma sürecine katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetleri araştırmak ve katılım sağlanmasını sağlamak.
10. Yapılan proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
11. Sosyal ve bilimsel hizmetler ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
12. İmkânlar doğrultusunda kendi alanında veya bağlantılı alanlarda çalışan diğer derneklere teknik destek sağlanmasını koordine etmek.
13. Dernek üyelerinin kabulü ve dernekten çıkarılması hakkında dilekçe iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun karar alması için hazırlamak.
14. Derneği temsilen, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak.
15. Derneğin sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

Madde XIX - SAYMANIN GÖREVLERİ

1. Derneğin gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tutar, masraflarla ilgili belgeleri dosyalar.
2. TMFTPD-YEK' in hesaplarını kontrol eder, hazırladığı bütçe taslağında bu kurulun taleplerini de göz önüne alır ve Başkana iletir.
3. Demirbaş defterini tutar ve Derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydeder.
4. Tahsil edilen üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir.
5. Yönetim Kurulu'nun onayı ile Dernek ile ilgili masrafları karşılar. Bu masraflarda yönetim kurulu ve sayman ortak sorumluluk taşırlar.
6. Sayman, kendi üzerinde Dernek parasından 10.000 (OnBin)TL'sına kadar bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına olağan Genel Kurul karar verir.
7. Altı ayda bir, Derneğin mali durumunu gösteren sayım özetini Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna verir.
8. Saymanlık işlerinde görevlendirilen Dernek çalışanını denetler.
9. Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
10. Dernek İktisadi İşletmesi ile ilgili hesapları denetler, buna ilişkin raporları da altı ayda bir Yönetim Kurulu'na sunar.
Bülten ve İnternet Sorumlusu: Yönetim kurulu üyelerinden birisine tevdii edilen bu görev kapsamında; Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji  Derneği Bülteninin düzenli ve dernek hedeflerine uygun bir şekilde çıkarılmasından, dernek web sayfasının yönetiminden sorumludur.

Madde XX - DERNEK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatolji Derneği’nin çalışmaları, dernek organlarınca, Yönetim Kurulları tarafından Tüzük ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan sürekli ya da geçici Yeterlik Kurulu, Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimlerce ve/veya mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan dernek üye ve çalışanlarınca yürütülür.
Bilimsel Kurulların, Çalışma Gruplarının, Özerk Birimlerin oluşturulması ve dernek üye çalışanlarının atanması, ve birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergelerle belirlenir.
Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Bilimsel Kurullara, Çalışma Gruplarına, Özerk Birimlere ve dernek çalışanlarına dahi devredilemez.
Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve dernek çalışanlarının eşgüdümü Genel Sekreter aracılığıyla sağlanır.

Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve Genel Sekreterin de aralarında bulunduğu çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

1) YETERLİK KURULU

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yeterlik Kurulu (TMFTPD -YEK),  ulusal yeterlik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, Dernek Tüzük’üne dayalı olarak ve Genel Kurulun onayı ile kurulmuş bir iç kurul olup kendi iç yönergesi doğrultusunda özerk olarak çalışır. TMFTPD Yönetim Kurulunda görevli olanlar TMFTPD-YEK'te yer alamazlar. Benzer şekilde, TMFTPD Yönetim Kurulu seçimlerine katılıp, kazanan TFTPD-YEK üyeleri de bu görevlerinden istifa etmek zorundadırlar.
Yeterlik Kurulu (YEK), TMFTPD-YEK Yürütme Kurulu, TMFTPD -YEK tarafından seçilmiş 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Yeterlik Kurulunda, seçilen bu üyelerin yanında Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi yer alır.

A) TMFTPD-YEK'İN Çalışma İlkeleri:

1. Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan bir çalışma organıdır.
2. Derneğin bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.
3. Harcamaları, Derneği 'in harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır."

B) TMFTPD-YEK'in Amaçları:

1. TMFTPD Yönetim Kurulu'nun ilke ve çalışmaları doğrultusunda, Türkiye'de perinatoloji yandal uzmanlık alanının eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim veren kurumlar arasında perinatoloji, kadın sağlığı ve jinekoloji dallarında standardizasyonun sağlanması gibi konularda projeler üretmek, araştırma ve çalışmalar yapmak, özendirici girişimlerde bulunmak.
2. Yeterlik Sertifikasyonu ile ilgili kurulları oluşturmak, sınavların organizasyonu ve yapılması için ön ve ileri çalışmaları yapmak, sınavları düzenlemek ve yapılan sınavları kazanan perinatoloji, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının kurul adına sertifikasyonunu sağlamak.
3. Yeterlik Sertifikasyonunun, öncelikle Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (European Union of Medical Specialists-UEMS) ve EBCOG (Avrupa Kadın Doğum Uzmanları Derneği'nın hazırladığı programlara nitelik olarak paralellik göstermesini sağlamak ve daha sonra eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmaları sürdürmek.
4. Sürekli tıp eğitimi, mesleksel beceriler geliştirilmesine yönelik eğitim programlarını Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu'nun görevlendirmeleri ve denetlemesi ile yapar.

2) BİLİMSEL KURULLAR

Bilimsel Kurullar, ulusal ve uluslararası platformlarda perinatoloji, kadın ve bebek sağlığı ve jinekoloji alanında gelişmeye başlayan branşlaşmalara eşgüdüm sağlamak, bu dallarda çalışanları bir araya toplamak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla gerekli şartlarda Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen bilimsel danışma organları olup, herhangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur.

a. Bilimsel Kurullar, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen ve o dalda çalışmaları bilinen en az 3 kişi tarafından kurulur. Bu kurucu heyet aralarında başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter olarak görev bölümü yapar, takiben en kısa sürede o dalda çalışanları belirleyerek faaliyetlerine başlar.
b. Bilimsel Kurulların kurucu heyeti, her iki yılda bir yapılan TMFTPD Genel Kurulu sonucu oluşan Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
c. Bilimsel Kurullar, dallarında TMFTPD 'nin bilimsel danışmanı olarak görev yaparlar. Ulusal Kongre içinde ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir takvim doğrultusunda bilimsel etkinliklerde bulunurlar.
d. Dalıyla ilgili alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, aynı dal kuruluşları ile ilişki kurar, üyelerine ve Yönetim Kurulu'na bu bilgileri iletir. Temsil ettiği yan dal ile ilgili uluslararası kuruluşa TMFTPD Yönetim Kurulu'nun onayı ile üye olabilir.
e. Kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde, Bilimsel Kurullar Üst Kuruluna dalıyla ilgili olarak öneriler götürür, konu ve konuşmacı önerir.
f. Bilimsel Kurullar Derneğin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre ve Sempozyumların yapılacağı yer ve Bilimsel Kurullarının seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Bilimsel Toplantı Yönergesini düzenler ve günceller.
g. Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda yöntem geliştirir ve bunun Yeterlik belgesinin yenilenmesi ile eşgüdümlü olmasını sağlar. TMFTPD-YEK ile iş birliği yapar.
h. Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler.
i. Kamuoyunun perinatoloji, kadın hastalıkları ve doğum ile bunun yan dalları ile ilgili konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için toplantılar ve kurslar düzenler.
j. Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.
k.İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan Bilimsel Kurul üyelikleri atamaları, ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
l. Altı (6) aylık sürelerle çalışma raporlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

3)  ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grupları, TMFTPD’nin çalışma alanı içine giren konularda Yönetim Kurulu'nun danışmanı olarak, özellikle geleceğe yönelik projelerin ve politikaların tespiti amacı ile araştırmalar yapar, öneriler, raporlar hazırlar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar. Çalışma Gruplarının herhangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur. Gerektiğinde, Çalışma Grubu Başkanı ve/veya Başkanları önerilerinin ve raporlarının tartışılması sırasında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.

a. Çalışma grupları, en az 3 kişi olmak üzere yeterli sayıda dernek üyeleri ve gerektiğinde diğer meslek gruplarından en fazla bir temsilcinin katılımı ile oluşur.
b. Çalışma Grubu Başkanları, TMFTPD Yönetim Kurulu'nca seçilir. Grup üyelerini seçilen başkan belirler ve TMFTPD Yönetim Kurulu onayına sunar.
c. İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan grup üyelikleri atamaları, ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
d. Seçimle yenilenen Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu Başkan ve üyelerini yeniden oluşturabilir,
e. Alanı ile ilgili konularda ülke genelinde veya bölgesel çok merkezli araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek, uluslararası çok ülkeli, çok merkezli araştırmalara ülke olarak katılım sağlamak.
f. Gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunmak ve ulusal veya uluslararası dergilerde Yönetim Kurulu onayı ile yayınlamak.
g. Alanı ile ilgili bilgi toplamak, veri tabanı oluşturmak, üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve gerektiğinde TMFTPD’nin Yönetim Kurulu ve diğer Çalışma Gruplarına bilgi ve veri sunmak.
h. Alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, bunları içeren kılavuzlar hazırlanmak ve sağlık politikalarının oluşturulması için TMFTPD Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
i. Konusu ile ilgili meslek içi eğitime ve toplum sağlığını korumaya yönelik kitap, broşür ve görsel eğitim materyalleri hazırlamak.
j. TMFTPD 'nin Ulusal Kongre, Sempozyum ve diğer toplantılarının bilimsel programlarına katkıda bulunmak, bu toplantılarda TMFTPD 'nin Yönetim Kurulu ve organizasyon komitesi ile ortaklaşa hareket ederek alanı ile ilgili bir veya daha fazla oturum veya kurs düzenlemek.
k. Talep edildiğinde TMFTPD -YEK çalışmalarına ve yeterlik sınavlarına katkıda bulunmak.
l. TMFTPD Yönetim Kurulunun onayını almak ve TMFTPD adına yürütmek koşuluyla diğer dernek ve kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.
m. Çalışma grupları, gerektiğinde belirli alt konularda ayrıntılı değerlendirme ve çalışma yapmak üzere TMFTPD Yönetim Kurulunun onayı ile alt inceleme grupları kurabilirler.

Bu şekilde kurulan alt inceleme gruplarına Çalışma Grubu Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlık etmesi esastı

Madde XXI - DENETİM KURULU
Denetim Kurulu, Genel Kurulu tarafından derneğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek üzere iki (2) yıl için gizli oyla üç asıl, üç yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

a. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun,  İktisadi İşletmenin iş ve işlemlerini ve Dernek çalışmalarının Tüzük’te belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
b. Denetim Kurulu, Derneğin hesaplarını en az yılda bir kez denetler.
c. Denetim Kurulu, Derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.
d. Denetim Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, Derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.
e. Denetim Kurulu gerek gördüğü taktirde Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
f. Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.
g. Genel kurulu veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim
Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, her zaman Yönetim Kurulunun hesap ve defterini Genel Kurul adına denetler, neticelerini bir rapor halinde Genel Kurulun ilk toplantısına sunar. Denetim Kurulu denetim görevini en az yılda bir kez yapar ve Dernek İç denetim Raporunu hazırlar.

Madde XXII - ONUR KURULU 
3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından 2 yıl için seçilir. Kendi aralarında oy çokluğu ile Onur Kurulu Başkanı belirlenir. Genel Kurul tarafından onaylanmış Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Onur ve Disiplin Yönergesi ’ndeki esaslar çerçevesinde görev yapar. 

Madde XXIII-DANIŞMA KURULU
Dernek mevcut yönetim kurulunda görev almayan eski başkanlarından oluşan bir kurul olup,  yönetim kurulu gerekli gördüğü konularda  bu kurulun görüşüne başvurarak derneğin faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili olarak bilgisine ve deneyimine başvuracağı kurul niteliğindedir. 

Madde XXIV –  MALİ KAYITLAR:

A)-DERNEĞİN GELİRLERİ, GELİR GİDER KAYITLARI VE PARASAL İŞLEMLER:
GELİR KAYNAKLARI

a. Üyelerin giriş aidatları ve yıllık aidatlar her yıl genel kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda belirlenir ve yeni aidat miktarı üyelere duyurulur.
b. Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, hususi ve mülki şahıslarla resmi ve özel teşekküllerin yapacakları bağış ve yardımlar,
c. Derneğin mal varlığından amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu biçimlerinden elde edilen gelirler,
d. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, çay, yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil,  konferans, kongre gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığından elde edilen gelirler,
g. Çeşitli gelirlerdir.
h. Şehir Temsilcilikleri kongre düzenledikleri takdirde elde edilen gelirlerden Genel Merkez ile yapılacak karşılıklı görüşme sonrası belirlenecek bir payı isim hakkı olarak Genel Merkeze aktarırlar.
i. Genel Yönetim Kurulu`nun dernek logosunu ve desteğine ilişkin iznini almak kaydıyla şehir temsilciliklerinin toplantılarından bağımsız olarak düzenlenecek kongrelerden Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda sağlanan katkıları içerir.

Derneğin parası, Yönetim Kurulu'nun kararıyla milli bankalara Dernek adına açılan cari hesaba/hesaplara yatırılır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir nedenle para yatırılamaz.
Bankalardan para, Başkan ve Sayman veya Yönetim Kurulu'nun yetkili kıldığı Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisinden birinin imzasıyla çekilir. Bunun için, Derneğin parasının bulunduğu bankalara, her seçimden sonra imza sirküleri gönderilir.

C)-ALINDI BELGELERİ
Dernek gelirlerinin tahsilinde dernek adına bankalar nezdinde açılacak olan hesaplara doğrudan paranın yatırılması veya kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırtılarak bu belgeler vasıtasıyla tahsil edilir.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

D)-YETKİ BELGESİ
Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

E)-GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ
Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

F)-AİDATLAR
Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.

a. Üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyeliği sona erer. Tekrar üyeliğe başvurduklarında, eski borçlarına yasal faiz eklenerek ödemeleri talep edilir.
b. O yıl aidatını ödemeyen üye seçim olduğu takdirde Genel Kurul toplantılarından önce aidat borcunu ödemek zorundadır.

Madde XXV – TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

A) İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar Aşağıdaki Gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

B) Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar Aşağıdaki Gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde XXVI – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği, Genel Kurul Kararı ile olur. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin  1/10 unun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı; toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün bir fazlasıdır. Tüzük değişikliğinin tescili, Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yerine getirilir.

Madde XXVII - DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, yukarıda tanımlanan görev paylaşımlarını yapar. Yönetim Kurulu en az iki ayda  bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Zorunlu hallerde dernek Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir.

Madde XXVIII – DERNEĞİN FESHİ
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği  Genel Kurulunun Derneğin feshine karar verebilmesi için; Tüzül’e göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, her halükârda toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ü çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulca derneğin feshine karar verildiği takdirde; fesih kararı 5 gün içinde Genel Yönetim Kurulu tarafından mahalli mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul fesih kararı ile derneğin mal, para ve haklarının tasfiye için üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Derneği’nin feshi halinde, Genel Merkeze ait mallar, para ve haklar aynı alanda faaliyet gösteren bir başka derneğe veya Türk Tabipler Birliği Başkanlığı’na intikal eder.

Madde- XXIX - HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın ‘’Dernekler’’ hakkındaki hükümleri uygulanır.

İş bu tüzük Genel Kurul’da oylanarak kabul edildikten ve Ankara Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tescil ve onayından sonra hüküm ifade eder.

 

YÖNETİM KURULU                                                                                       

Başkan                                 : Rıza Madazlı

Başkan Yardımcısı                 : Acar KOÇ

Genel Sekreter/Yazman         : İnanç Mendilcioğlu

Sayman                                : Şevki Çelen

Üye                                       : Recep Has

Üye                                       : İbrahim Halil Kalelioğlu

Üye                                       : Sermet Sağol

Üye                                       : Gökhan Yıldırım

Üye                                       : Filiz Yanık

 

(26.11.2023)